En blogg från Högskolan i Borås

fredag 16 december 2016

Utbytesresa Jakobstad Finland


Jakobstad ligger i det svensk-finska området i Finland och här och i Helsingfors bedrivs Barnträdgårdslärarutbildning på svenska. Det bor cirka 300 000 personer i det svensk-finska området.

29/11 Första dagen välkomnades vi av Ann-Katrin Svensson med kollegor på campus Allegro, Barnträdgårdslärarprogrammet. Det var en kreativ miljö med många estetiska yrkesutbildningar utöver barnträdgårdslärarprogrammet. 


När vi anlände till campus blev vi visade runt i barnträdgårdslärarprogrammets lokaler och bekantade oss med personalen. Under en gemensam middag på kvällen började vi utbyta erfarenheter kring våra respektive utbildningar.

30/11 Ann-Katrin hämtade upp oss tidigt på morgonen för studiebesök på Museivägens förskola (förskoleklass). Vi mottogs av föreståndaren som berättade om verksamheten och svarade på våra frågor om bland annat förskoleverksamheten, det finska förskolesystemet och barnträgårdslärares uppdrag och arbetsvillkor. På förskolan fanns också fritidsverksamhet som kallades ”morris” respektive ”eftis”.Därefter besökte vi Språkbadsskolan, där barn från 6-16 år går. Här blev vi visade runt av en av lärarna och fick också information om språkbadet och skolan av rektor. Språkbadet handlar om att finsktalande barn ska lära sig svenska och svensktalande barn ska lära sig finska för att bli flerspråkiga. Det fanns förskoleklassgrupper med svenska respektive finska som modersmål. Språkbadet bestod av att lärarna som arbetade i gruppen med svensktalande barn bara talade finska medan lärarna som arbetade i den finsktalande gruppen bara talade svenska under förskoledagen.  På eftermiddagen utbytte vi erfarenheter med lärarna på Barnträdgårdslärar-utbildningen kring vår förskollärarutbildning och deras barnträdgårdslärarutbildning.  Även denna dag avslutades med gemensam middag där vi fortsatte att utbyta erfarenheter och diskuterade våra respektive utbildningar.


1/12 Besök på barnträdgård för barn i åldern 3-5 år i Jacobstads äldsta stadsdel Skata. Barnträdgården var inrymd i ett hur från 1900-talets början. Där visades vi runt av föreståndaren som berättade om verksamheten och visade oss runt i lokalerna. Vi fick även en presentation av daghemsverksamhetens historia i Jacobstad.


På eftermiddagen var vi på Barnträdgårdslärarutbildningen och här fortsatte utbytet kring utbildningsinnehåll, specifikt mot språk, matematik, digitala verktyg och självständiga arbeten, doktorandstudier och möjligheter till kommande lärarutbyte med mera. 
Undervisningen i Barnträdgårds-lärarprogrammet sker på svenska och merparten av kurslitteraturen är på svenska vilket också framgår av innehållet i bokskåpet på bilden ovan. 

Dagen avslutades med gemensam middag och fortsatta samtal om utbildningarna och dess innehåll samt planering för ett fortsatt utbyte.

2/12 Denna dag gjorde vi ett besök campus Allegros pälslärarutbildning. Det är en designutbildning som är unik i sitt slag i världen. 


På kvällen deltog i vi i Ann-Katrin Svenssons professorsinstallation på Åbo akademi. Det var en mycket högtidlig installationsceremoni./Lotta, Anna-Carin & Anita


fredag 28 oktober 2016

Cracow University of Economics


Ulrika Bernlo (VS/Utbildningsstöd) på Erasmus personalfortbildning i Krakow, Polen

Jag jobbar som avdelningschef på Utbildningsstöd inom Verksamhetsstödet, ofta även kallad en studieadministrativ avdelning. Tillsammans med de studieadministrativa cheferna på landets övriga högskolor ingår jag i ett nätverk som träffas en gång per termin på något av våra lärosäten. I nätverket diskuterar vi bland annat aktuella frågor inom våra ansvarsområden. Inför höstens träff bestämde vi oss för att göra studiebesök på ett lärosäte i Europa och valet föll på Cracow University of Economics (CEU) i Krakow, Polen. Syftet med studiebesöket var att vidga våra vyer och se vilka möjligheter och utmaningar universitetsadministrationen i ett annat europeiskt land står inför.

Campus CUE, jag är i mitten i svart jacka,
I Krakow bor ca 750 000 invånare och det finns över 10 lärosäten med tillsammans ca 210 000 studenter. På CEU pluggar drygt 21 000 studenter fördelat på 8 200 på grundnivå, 12 600 avancerad nivå och 260 på forskarnivå. Antalet anställda är 1 366 st där fördelningen mellan undervisande personal och teknisk/administrativ personal är nästan lika; 716 undervisande och 650 T/A. På HB ser den fördelningen helt annorlunda ut där knappt 200 av våra ca 700 anställda är T/A-personal.
Campus stolthet: huvudbyggnaden på campus, här sitter rektor och större delen av administrationen 

Konstrasterna är stora båda på campus och i Krakow generellt, biblioteket är inte riktigt lika pampigt....


För ickeeuropeiska studenter finns en anmälningsavgift och studieavgifter, precis som i Sverige. Ansökningsavgiften är betydligt högre på CEU (200 EUR) mot våra 900 SEK, men å andra sidan har vi betydligt högre studieavgifter i Sverige. Utmaningarna är dock ungefär de samma. Bedömning av äkthet på dokument, studenter som inte betalar sina avgifter och misstankar om att man som blivande student från ett utomeuropeiskt land kanske inte alls har som avsikt att komma till Polen för att studera men som ser det som en möjlighet att ta sig in i landet.
Buteljerat vatten med CUE's logga - kanske något för HB att ta efter?

Inom administrationen lärosäten i mellan i Sverige samverkar och samarbetar vi på många plan, så verkar inte ske i Polen. På CEU finns inte ens något datasystem för att hantera studenternas registreringar och resultat utan det bokförs på papper!!!!  De medarbetare vi har träffat från CEU är alla eniga om att universitetet tar bättre hand om sina internationella studenter än sina nationella, i forma av mottagande, hur man samlat studentstöd etc.


Del av biblioteket där man inte fick låna hem böckerna men gärna sitta här och läsa.

Mobil kaffeservering på campus

Sopsortering är en naturlig del av campus även här på CUE.
Bemmand garderob i biblioteksbyggnaden
Av många olika anledningar är det lärorikt, nyttigt och trevligt och komma ut i världen och se hur det fungerar på andra ställen. Ibland för att inspireras och ibland för att inse att vi ligger i framkant på mycket och ibland för att påminnas om att uppskatta vad man själv har och hur väl saker faktiskt ofta fungerar på hemmaplan!.. och så lite mat! Våra polska kollegor bjöd på 3-rätters lunch på en finare restaurang, minsst sagt rikliga portioner!måndag 3 oktober 2016

Staff mobility at the Technical University of Liberec, Czech Republic


Sina Seipel - Doctoral Student at the Faculty of Textiles, Engineering and Business, Department of Textile Technology

Dobrý den! (Hello!)

In September I had the opportunity to take part in the Erasmus+ staff mobility program for training. For my exchange I chose the Technical University of Liberec, which was founded in 1953 with a background in mechanical and textile engineering. Today the university has 7 faculties and a total number of approx. 10 000 students. 
  • Faculty of Mechanical Engineering 
  • Faculty of Textile Engineering 
  • Faculty of Science-Humanities and Education 
  • Faculty of Economics 
  • Faculty of Arts and Architecture 
  • Faculty of Mechatronics, Informatics and Inter-Disciplinary Studies
  • Faculty of Health Studies

As I am a doctoral student in the field of Textile Material Technology I visited the Department of Material Engineering at the Faculty of Textile Engineering to learn more about the characterisation of smart dyes applied on textiles with spectrophotometry. The department is, among other areas, specialised in colorimetry and the development of textile sensorical systems based on smart materials. Their educational and research activities are in large extent compatible but at the same time very much complementing to the specialisation of my doctoral field. This match made it ideal for me to learn more in depth about spectrophotometry and its application for photochromic textile materials. Throughout my stay I could gather a lot of new knowledge and ideas by job shadowing of lab work and participating in group workshops and presentations together with the professors Martina Viková and Michal Vik, doctoral students of the department and an exchange student from Turkey. Eventually, I also did some hands-on work at the measurement instrument to get practical experience. 

Research group meeting
Spectrophotometric measurement of photochromic prints 

The city of Liberec is the former textile center of the Czech Republic and lies in the very North of the country. It is not only comparable to Borås because of its textile background, but also in size and landscape-wise. With round about 100 000 inhabitants Liberec is the the third largest city in Bohemia with only Prague and Plzeň being larger. Liberec is surrounded by mountains from northeast and southwest with the river Lusatian Neisse flowing through it. For the textile industry it was essential to have access to a river for the production. The climate in the area was ideal for flax to grow, which was the reason for linen weaving mills and cloth manufactures to arise during the 16th century. In the late 19th century, the textile industry and the city's wealth had reached its peak. During this time countless villas and the beautiful town hall were built. 

Villa area around the university 
Former textile worker accommodation area
Liberec town hall 

The city is also known for its abundant sports activities that the beautiful surrounding nature invites to: mountain biking, trail running, paddling, cross country skiing and much more. One of my first impressions of the life in Liberec was when I passed by a nearby lake. The local kayaking club was training for a competition which took place the next weekend, children were swimming in the lake and playing by the beach and at the shore was an inviting restaurant where people enjoyed some food and a refreshing drink (in Sweden it is called beer, but in the Czech Republic it is more referred to as water). I liked the mix of all leisure activities at the same time and felt invited to join in one way or another. 

Kayak training at lake Harcov
A proper glass would have made it perfect 

On the weekend I could not hold myself back from doing what I love to do in my free time - compete in running. On a chilly and rainy Sunday, I took part in a mountain race at Liberec's famous landmark and local mountain Ještěd: 20 km and 1350 m of elevation. Unfortunately, the day was too misty so I could not enjoy the view when I reached the top, but I was very happy anyways when I reached the finish line.

Ještěd peak and tower
Start of Ještěd half marathon
Tired but happy me 

Overall, I am glad for the experiences that I have made during the three weeks in Liberec - both educational and cultural. I am thankful for the knowledge and new perspectives to look at my field of doctoral studies that I have learned from the staff at the Faculty of Textile Engineering. This exchange was important for me as a young researcher and teacher to get to know practices at other educational institutions. Furthermore, I hope that this stay can strengthen collaborations and exchanges between our research teams in the future. And last but not least, I am happy for the personal experience. To stay in a different country, to meet new people and to get to know a new culture is always enriching and nothing I want to miss in life. 


Sina Seipel

tisdag 29 mars 2016

Gästföreläsare vid Piraeus Applied University of Science (PUAS) i Aten.


Den 15-19 februari 2016 hade jag igen förmånen att få föreläsa en 5 dagars kurs Polymer Composite Materials, inom ramen för AUTEX´s E-TEAM program. Detta program är ett utbildningsprogram på masternivå, inom textilteknologi, och det omfattar 4 terminer vid 4 olika europeiska universitet med textil verksamhet. Undervisningen ges av professorer verksamma vid universitet hörande till AUTEX, under en veckas tid. För deltagarna i E-TEM utgör detta en unik möjlighet att få internationella kontakter, dels till de främsta föreläsarna inom textilteknologi i Europa, men även en unik kontakt till andra studenterna som deltar.

PUAS är ett relativt ungt tekniskt universitet med fokus på tillämpad forskning och professionsutbildning i teknik och ekonomi, och det påminner därmed till en del om Högskolan i Borås. Universitetets campus ligger i Aten, och i ett område med olivträd, vilka en del redan fanns då Platon hade sin akademi på samma plats. Campusområdet är stort, ca 100 000 m2, och omfattar förutom laboratorier och undervisningslokaler, även bibliotek och ett konferenscenter. Sammanlagt finns det 25 laboratorier inom teknik, och 10 laboratorier inom ekonomi och affärsverksamhet.

School of Engineering vid PUAS omfattar följande avdelningar:

1.     Automation Engineering Department
2.     Civil Engineering department
3.     Computer Systems Engineering Department
4.     Electrical Engineering Department
5.     Electronic Engineering Department
6.     Mechanical Engineering Department
7.     Textile Engineering Department

School of Business and Economics vid PUAS omfattar följande avdelningar:

1.     Accounting and Finance Department
2.     Business and Administration Department

Utbildningarna omfattar BSc och MSc nivå sammanlagt finns det ca 25 olika ämnesområden. Doktorandutbildning är möjlig, men det sker i samarbete med andra universitet i Grekland och i Europa.

Den ekonomiska krisen i Grekland har helt klart påverkat mycket negativt situationen för universitet i Grekland, så också PUAS. Det betyder frysta/sänkta löner och förmåner för anställd, mindre anslag, samt mindre pengar till underhåll av lokaler. För studenterna har detta givetvis påverkat mycket. Trots detta så verkade de lärare och forskare som jag träffade positiva och glada, samt mycket hjärtliga emot besökare. Gästfriheten är stor i Grekland, och det märks kriser till trots. I Aten och i omgivningarna ses krisen tydligt som många ödelagda affärsbyggnader och halvfärdiga byggprojekt, samt en ödelagd flygplats som är till salu. Bland människor på gatan så var det kanske inte så drastiskt, det verkade som allt flyter på. Flyktingkrisen sågs inte alls i Aten och Piraeus, uppenbarligen så är det andra områden i Grekland som för ta emot det största trycket.

En uppenbar skillnad gentemot Sverige är att samhället är mycket politiskt och även polariserat. Vid hemresan hade jordbrukarna stängt av motorvägen till flygfältet i protest, det är tydligen något som det gör regelbundet. Det betydde en ¨intressant ¨ taxifärd på grusvägar och bakgårdar för att hitta en genväg till flygfältet, utan detta så skulle hemresan kanske inte blivit av. På campus ser man även politiska slagord och graffitti på väggar som inte skulle vara möjliga på Högskolan i Borås.

Som en helhet var detta ett mycket givande besök, kanske delvis för att det gav nya perspektiv på vår verksamhet och tillvaro här i Borås. Inom det textila området samt även inom resursåtervinning finns det goda möjligheter att samarbeta med PUAS, och det kommer jag att verka för.


Mikael Skrifvars
Professor i polymerteknologi vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.PUAS campusområde i Aten.Politiskt budskap på campus.
Rastplats och kafé/restaurang med olivträd från Platons tid.
Politiskt budskap på campus.Spinnmaskin för bomull.
Den grekiska akademins huvudbyggnad i Aten.