En blogg från Högskolan i Borås

fredag 16 december 2016

Utbytesresa Jakobstad Finland


Jakobstad ligger i det svensk-finska området i Finland och här och i Helsingfors bedrivs Barnträdgårdslärarutbildning på svenska. Det bor cirka 300 000 personer i det svensk-finska området.

29/11 Första dagen välkomnades vi av Ann-Katrin Svensson med kollegor på campus Allegro, Barnträdgårdslärarprogrammet. Det var en kreativ miljö med många estetiska yrkesutbildningar utöver barnträdgårdslärarprogrammet. 


När vi anlände till campus blev vi visade runt i barnträdgårdslärarprogrammets lokaler och bekantade oss med personalen. Under en gemensam middag på kvällen började vi utbyta erfarenheter kring våra respektive utbildningar.

30/11 Ann-Katrin hämtade upp oss tidigt på morgonen för studiebesök på Museivägens förskola (förskoleklass). Vi mottogs av föreståndaren som berättade om verksamheten och svarade på våra frågor om bland annat förskoleverksamheten, det finska förskolesystemet och barnträgårdslärares uppdrag och arbetsvillkor. På förskolan fanns också fritidsverksamhet som kallades ”morris” respektive ”eftis”.Därefter besökte vi Språkbadsskolan, där barn från 6-16 år går. Här blev vi visade runt av en av lärarna och fick också information om språkbadet och skolan av rektor. Språkbadet handlar om att finsktalande barn ska lära sig svenska och svensktalande barn ska lära sig finska för att bli flerspråkiga. Det fanns förskoleklassgrupper med svenska respektive finska som modersmål. Språkbadet bestod av att lärarna som arbetade i gruppen med svensktalande barn bara talade finska medan lärarna som arbetade i den finsktalande gruppen bara talade svenska under förskoledagen.  På eftermiddagen utbytte vi erfarenheter med lärarna på Barnträdgårdslärar-utbildningen kring vår förskollärarutbildning och deras barnträdgårdslärarutbildning.  Även denna dag avslutades med gemensam middag där vi fortsatte att utbyta erfarenheter och diskuterade våra respektive utbildningar.


1/12 Besök på barnträdgård för barn i åldern 3-5 år i Jacobstads äldsta stadsdel Skata. Barnträdgården var inrymd i ett hur från 1900-talets början. Där visades vi runt av föreståndaren som berättade om verksamheten och visade oss runt i lokalerna. Vi fick även en presentation av daghemsverksamhetens historia i Jacobstad.


På eftermiddagen var vi på Barnträdgårdslärarutbildningen och här fortsatte utbytet kring utbildningsinnehåll, specifikt mot språk, matematik, digitala verktyg och självständiga arbeten, doktorandstudier och möjligheter till kommande lärarutbyte med mera. 
Undervisningen i Barnträdgårds-lärarprogrammet sker på svenska och merparten av kurslitteraturen är på svenska vilket också framgår av innehållet i bokskåpet på bilden ovan. 

Dagen avslutades med gemensam middag och fortsatta samtal om utbildningarna och dess innehåll samt planering för ett fortsatt utbyte.

2/12 Denna dag gjorde vi ett besök campus Allegros pälslärarutbildning. Det är en designutbildning som är unik i sitt slag i världen. 


På kvällen deltog i vi i Ann-Katrin Svenssons professorsinstallation på Åbo akademi. Det var en mycket högtidlig installationsceremoni./Lotta, Anna-Carin & Anita


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar